kontrollansvar

Varför en kontrollansvarig?
Enligt plan och bygglagens huvudregel ska det finnas en eller flera kontrollansvariga vid arbeten som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller bygganmälan. Som kontrollansvarig måste man vara personligt certifierad av ackrediterat certifieringsorgan, vilket kräver  mångårig erfarenhet inom sitt ansvarsområde, god teoretisk kunskap inom bland annat Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR), europeiska konstruktionsstandarder (EKS) och kontrollplaner samt personlig lämplighet för uppdraget. 

Vad gör en kontrollansvarig?
Den kontrollansvariges uppdrag är att hjälpa aktuell byggherre att planera sitt projekt på ett sådant sätt som leder till godkännande och avslut. Hen hjälper till att ta fram ett förslag till kontrollplan, att gällande bestämmelser och villkor uppfylls samt att alla nödvändiga kontroller utförs. Genom att delta i tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens platsbesök kan kontrollansvarige hjälpa till att avhjälpa eventuella avvikelser och med sin kunskap inom området verka för att projektet når ett godkännande. 

Läs mer om den kontrollansvariges uppgift på Boverket (extern länk)
 

Plan- och bygglag (2010:900)
10 kap 9 §

9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som 
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.
Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. Lag (2011:795) .

Plan- och bygglag (2010:900)
9 kap 21,40 §§

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 21,40 §§
21 § En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen.
En ansökan om lov ska dessutom innehålla 
1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och 
2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller tvåbostadshus.
40 § Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå 
1. vilken giltighetstid lovet har, 
2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga, och 
3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt.
Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag (2014:902) .